A- A A+

Algemene voorwaarden

Algemene Voowaarden van Het Bijtje.be

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Bijtje.be zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Het Bijtje.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Het Bijtje.be ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Het Bijtje.be zijn vrijblijvend en Het Bijtje.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Bijtje.be. Het Bijtje.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het Bijtje.be dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden zonder korting of compensatie indien het leveringen binnen Belgie betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden bij vooruitbetaling bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Het Bijtje.be
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Het Bijtje.be bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Het Bijtje.be haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Het Bijtje.be om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Het Bijtje.be gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door HetBijtje.be.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Het Bijtje.be opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Het Bijtje.be verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Het Bijtje.be geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Het Bijtje.be garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Bijtje.be daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Het Bijtje.be de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan Het Bijtje.be te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Het Bijtje.be producten aan de afnemer levert, is Het Bijtje.be nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Het Bijtje.be ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Het Bijtje.be na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Het Bijtje.be in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Het Bijtje.be, dan wel tussen Het Bijtje.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Het Bijtje.be, is Het Bijtje.be niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Het Bijtje.be

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Het Bijtje.be ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Het Bijtje.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Het Bijtje.be kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Het Bijtje.be schriftelijk opgave doet van een adres, is Het Bijtje.be gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Het Bijtje.be schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Het Bijtje.be gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Het Bijtje.be deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Bijtje.be in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Bijtje.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Het Bijtje.be is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie.

Producten
Het gebruik van onze producten is geheel voor eigen risico, bij aanhoudende klachten raden wij u aan een (behandelend) arts of therapeut te raadplegen. Het is altijd noodzakelijk om uw arts te raadplegen.

Algemene internet  voorwaarden
Het Bijtje besteedt de uiterste zorg aan gepubliceerde data.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Bijtje alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, websites, linkspartners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
Toegang tot en gebruik van de Het Bijtje website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Het Bijtje website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de website van Het Bijtje . Door contact te leggen en te behouden met de Het Bijtje website stem je in met deze voorwaarden. De websites en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot Het Bijtje en diensten en producten worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van Het Bijtje website bekende gegevens. Het Bijtje kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Het Bijtje kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Het Bijtje website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Het Bijtje behoudt zich het recht voor om Het Bijtje website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen. Het Bijtje kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken  functioneert.

Aansprakelijkheid
Het Bijte sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Het Bijtje website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Het Bijtje website.

Vrijwaring met betrekking tot beschikbare documenten en software op deze website
Het Bijtje is in geen geval verantwoordelijk voor de directe of indirecte materiele, immateriële en financiële schade welke al dan niet door het gebruik van de beschikbaar gestelde software en documenten op deze website mocht plaatsvinden.

Copyright informatie
Op de website van Het Bijtje zijn auteursrechten van toepassing. Dat wil zeggen dat het niet geoorloofd is om de website of de inhoud daarvan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te repliceren op welke wijze dan ook al dan niet voor commercieel gebruik. Wilt u gebruik maken van informatie op onze sites die verder gaan dan alleen het prive gebruik, dan heeft u hier dus schriftelijke toestemming voor nodig. Neem in een dergelijk geval contact op met Het Bijtje. Het geheel van de inhoud, afbeeldingen, pagina's, scripts, en iconen van de Het Bijtje website zijn het exclusieve eigendom van Het Bijtje. Overige afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Niets van de website mag, in welke vorm en op welke wijze dan ook, worden overgenomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Bijtje. Het ontwerp en de techniek van de website is eigendom van Het Bijtje.

Contacteer ons

Het bijtje - Driekoningenstraat 100 - 2600 Berchem - België - - Tel.: 0477/84 30 23 | Tel.: 0477/84 31 54 - info@hetbijtje.be - BTW BE0835 081 017